22 Aprile 2019
[]

course: home

Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelő neve: Vollnhofer ArtStudio Közhasznú Alapítvány
Elektronikus elérhetősége: vollnhofer.artstudio@gmail.com
Címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 12. III/5.
Az adatkezelőnél a kapcsolattartásért felelős személy: D´ Innocenzoné Vollnhofer Mária Matild
(az „Adatkezelő”)
Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok
1.Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
A kezelendő adatok köre:
Az adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki:
1. Hírlevél esetén a címzett neve és elektronikus elérhetősége.
2. Támogató esetén az adományozó neve és lakcíme.
3. A nyilvános rendezvényekről fényképek készülnek, amik az Alapítvány Weboldalán közzétehetők. Ezeken a részvevők arcképe is látható.
Valamennyi itt említett adat a csak az érintett hozzájárulásával kerül rögzítésre és feltöltésre, amiről az érintett előzetesen tájékoztatást kap. Az érintett bármikor kérheti a reá vonatkozó adatának módosítását, törlését, illetve arról az Alapítvány elérhetőségén tájékoztatást kérhet.
A személyes adatok kezelése
A személyes adatokat az Adatkezelő megfelelő technikai védelemmel ellátott eszközökön tárolja, ahhoz hozzáférést harmadik személy részére nem engedi meg és az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.
Cookiek ( sütik ) kezelése:
Az Alapítvány oldalán ezek nem kerülnek használatra.
Jogorvoslathoz való jog
Az érintett az adatkezelés ellen panasszal az alábbi hatóságnál élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www. naih.hu, tel.: 06 – 1-391-1400.
Adatvédelmi incidens bejelentése szintén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál történhet a fenti címek valamelyikén.
Budapest, 2018. május 25.
Adatkezelő

Realizzazione siti web www.sitoper.it
The product has been added to your basket

continue shopping
checkout
close
Request the product
Enter your email address to be notified when the product will be available again.Request for availability sent
Availability request not sent