20 Giugno 2024
course: Home

Adatvédelmi tájékoztató


Adatkezelő neve: Vollnhofer ArtStudio Közhasznú Alapítvány
Elektronikus elérhetősége: vollnhofer.artstudio@gmail.com
Címe: 1137 Budapest, Szent István krt. 12. III/5.
Az adatkezelőnél a kapcsolattartásért felelős személy: D´ Innocenzoné Vollnhofer Mária Matild
(az „Adatkezelő”)
Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok
1.Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
A kezelendő adatok köre:
Az adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki:
1. Hírlevél esetén a címzett neve és elektronikus elérhetősége.
2. Támogató esetén az adományozó neve és lakcíme.
3. A nyilvános rendezvényekről fényképek készülnek, amik az Alapítvány Weboldalán közzétehetők. Ezeken a részvevők arcképe is látható.
Valamennyi itt említett adat a csak az érintett hozzájárulásával kerül rögzítésre és feltöltésre, amiről az érintett előzetesen tájékoztatást kap. Az érintett bármikor kérheti a reá vonatkozó adatának módosítását, törlését, illetve arról az Alapítvány elérhetőségén tájékoztatást kérhet.
A személyes adatok kezelése
A személyes adatokat az Adatkezelő megfelelő technikai védelemmel ellátott eszközökön tárolja, ahhoz hozzáférést harmadik személy részére nem engedi meg és az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.
Cookiek ( sütik ) kezelése:
Az Alapítvány oldalán ezek nem kerülnek használatra.
Jogorvoslathoz való jog
Az érintett az adatkezelés ellen panasszal az alábbi hatóságnál élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www. naih.hu, tel.: 06 – 1-391-1400.
Adatvédelmi incidens bejelentése szintén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál történhet a fenti címek valamelyikén.
Budapest, 2018. május 25.
Adatkezelő
Privacy privacy policy updated on 25/06/2018 14:59

Realizzazione siti web www.sitoper.it